ANBI-Gegevens internet

(Bron: Website belastingdienst - www.belastingdienst.nl)

Vanaf 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden voor een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 gelden er nieuwe voorwaarden voor een algemeen nut beogende instelling (ANBI). Vanaf die datum moet een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

Vanaf 1 januari 2014 moet een ANBI op een internetsite de volgende gegevens publiceren:

 • de naam van de instelling
 • het door de Kamer van Koophandel toegekende unieke nummer RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal nummer
 • de contactgegevens, het post- of bezoekadres dan wel het telefoonnummer, dan wel het emailadres van de instelling
 • de doelstelling van de ANBI, kort en begrijpelijk vermelden van doel, de missie en de bestaansrechtenvan de instelling
 • het beleidsplan, de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan; dit mag een ‘publieksvriendelijke’ versie zijn
 • de functie van de bestuurders
 • de namen van de bestuurders, het gaat hier om de functies en bevoegdheden van het statutaire bestuur
 • het beloningsbeleid. Voor het personeel kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is.
 • een verslag van de uitgeoefende activiteiten, een actueel verslag van de activiteiten
 • een financiële verantwoording, inzicht in de financiën:
 • de balans
 • de staat van baten en lasten
 • een toelichtng. Daarbij horen de kosten van beheer en van de fondswerving en het total van ontvangsten uit acties, donaties en/of nalatenschappen

Vanaf 1 januari 2014 moet uw ANBI een financiële verantwoording publiceren op internet. U moet de financiële verantwoording binnen 6 maanden na het afloop van het boekjaar publiceren op de eigen internetsite. U moet dit doen voor elk boekjaar dat eindigt na 31 december 2011.

Voorbeeld

Uw boekjaren lopen van 1 juli tot en met 30 juni. Dit betekent dat u op 1 januari 2014 de financiële verantwoording van het boekjaar 2012/13 (van 1 juli 2012 tot en met 30 juni 2013) moet publiceren.
De financiële verantwoording van het boekjaar 2013/14 (van 1 juli 2013 tot en met 30 juni 2014) moet u uiterlijk 6 maanden na afloop van dat boekjaar publiceren. Dat is dus uiterlijk op 1 januari 2015.

Meld uw ANBI nu aan! 

Terug naar Extra Informatie